Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

sarenkabeznozek
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viamefir mefir
4643 bc92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaawaken awaken
sarenkabeznozek
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaawaken awaken
sarenkabeznozek
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawaken awaken
sarenkabeznozek

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem, że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaawaken awaken
sarenkabeznozek

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadifferent different
sarenkabeznozek
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viafalkowska falkowska
sarenkabeznozek
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafalkowska falkowska
0174 c929 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaciarka ciarka
sarenkabeznozek
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
sarenkabeznozek
9014 f1a1
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
sarenkabeznozek
9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viaromantycznosc romantycznosc
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaciarka ciarka
sarenkabeznozek
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viaciarka ciarka

October 22 2018

sarenkabeznozek
6119 b1bc 500
Reposted fromUbik Ubik viabarszczowa barszczowa
sarenkabeznozek
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish

October 18 2018

sarenkabeznozek
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaworthit worthit
sarenkabeznozek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl