Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viaeternaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viaeternaljourney eternaljourney

November 06 2018

sarenkabeznozek
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
sarenkabeznozek
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek
9945 ade8 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent
sarenkabeznozek
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
sarenkabeznozek
3125 b5a6
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viabarszczowa barszczowa

October 28 2018

sarenkabeznozek
8236 d756 500
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
sarenkabeznozek
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viamefir mefir
4643 bc92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaawaken awaken
sarenkabeznozek
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl